a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Image Alt

Statut

S T A T U T

STOWARZYSZENIA KAZIMIERSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

UCHWALONY W DNIU 24 lutego 2018 ROKU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Kazimierski Uniwersytet Trzeciego Wieku zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz.104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Nazwa i logo Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników w tym swoich członków.

2. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

3. Umowy z członkami zarządu podpisują członkowie Komisji Rewizyjnej wskazani w uchwale Komisji Rewizyjnej.

§ 5

1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kazimierz Dolny.

3. Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia

§ 7

Cele Stowarzyszenia jest:

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i rekreacyjnej dla osób starszych w celu zachowania i zwiększenia ich sprawności psychicznej i fizycznej

2. Aktywizacja społeczna osób starszych

3. Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego

4. Upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej

5. Działania o charakterze integracyjnym

6. Propagowanie pozytywnego wizerunku osób starszych i integracji międzypokoleniowej,

§ 8

Dla osiągnięcia celów wymienionych w § 7 Stowarzyszenie prowadzi dla swoich członków i osób wspierających działalność Stowarzyszenia, na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny:

1. Wykłady specjalistów z różnych dziedzin

2. Zajęcia seminaryjne z dyscyplin objętych wykładami

3. Lektoraty języków obcych

4. Praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej

5. Sekcje i koła zainteresowań

6. Wycieczki turystyczne i krajoznawcze

7. Seminaria, warsztaty, treningi tematyczne oraz inne podobne formy organizacyjne realizacji zadań z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich, dziennikarskich, politycznych i gospodarczych.

§ 9

1. Stowarzyszenie ma prawo pobierać od swoich członków składki oraz przyjmować dary i ofiary na swoją działalność, w tym także od osób nie będących członkami.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Stowarzyszenie skupia osoby, które postawą życiową oraz osiągnięciami dają rękojmię godnej realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Członkiem Stowarzyszenia może być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji.

§ 13

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,

2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

1. zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej kandydatury na członków władz Stowarzyszenia,

2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (posiadać czynne i bierne prawo wyborcze),

3. uczestniczyć w zebraniach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

4. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w ramach przyjętych procedur,

5. współdecydować o programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

§ 15

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

2. Członkom wspierającym przysługują prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem prawa wyborczego.

3. Członek wspierający może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej bez prawa głosu.

4. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego Stowarzyszenie podejmie Zarząd w drodze uchwały.

5. Decyzję o ustaniu członkostwa wspierającego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 16

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do przestrzegania statutu oraz innych uchwalonych w oparciu o statut regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, pod rygorem utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 17

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w wyniku:

1. złożenia pisemnej rezygnacji,

2. zaleganie w okresie dłuższym niż dwa miesiące z płaceniem składek członkowskich lub nie wywiązywania się z innych świadczeń,

3. utraty praw obywatelskich,

4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,

Wykluczenie z listy członków następuje w drodze uchwały Zarządu, od której służy odwołanie w terminie 14 dni do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania o wykluczeniu jest ostateczna. Uchwała o wykluczeniu może zostać podjęta w szczególności:

– rażącego naruszenia postanowień statutu,

– działania na szkodę Stowarzyszenia,

– popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia,

– utraty praw obywatelskich

Rozdział IV

Struktura organizacyjna władz

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia stanowią:

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

2. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy sto osób, Walne Zebranie Członków może być zastąpione Zebraniem Delegatów – wybranych w proporcji określonej przez Zarząd. Kadencja mandatu delegata trwa trzy lata.

3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.

4.Do Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednie regulacje dotyczące Walnego Zebrania.

§ 19

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Jednocześnie można pełnić tylko jedną funkcję w wybieralnych władzach Stowarzyszenia wszystkich szczebli.

3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 20

1. W przypadku rezygnacji z członkostwa, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz – o ile zachodzi taka potrzeba – zostaje uzupełniony. Na miejsce wakujące we władzach Stowarzyszenia wchodzą następni w kolejności z listy kandydatów na ostatnim Walnym Zebraniu według ilości otrzymanych głosów.

2. Decyzja o dokooptowaniu członków władz wymaga akceptacji najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci),
2) z głosem doradczym – pozostali członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, powiadamia członków (delegatów) Prezes w porozumieniu z Zarządem co najmniej na trzydzieści dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo–wyborcze.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania,

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. uchwalanie statutu i jego zmian,

2. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

3. wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,

4. podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia bądź rozwiązania organu doradczego Stowarzyszenia,

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,

6. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

7. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,

8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek 1/3 spośród ogólnej liczby członków zwyczajnych (delegatów) Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania,

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust.1 pkt.2 i 3.

3. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków obraduje wyłącznie nad

sprawami dla których zostało zwołane.

4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.

5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:

Przewodniczący i sekretarz.

§ 26

Zarząd, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 27

1. Zarząd Stowarzyszenia liczy co najmniej trzy osoby i nie więcej niż siedem osób.

2. Walne Zebranie Członków powołuje Członków Zarządu w następującym składzie:

1) Prezes
2) Wiceprezes
3) Skarbnik
4) Sekretarz
5) Członkowie (do 3 osób) – bez funkcji

O kolejności sprawowanych funkcji decyduje liczba oddanych głosów w głosowaniu.

3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.

4. Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) przygotowywanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych,
3) bieżący nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§ 28

1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia samodzielnie,

2. Do prowadzenia spraw bieżących, w tym do rozwiązywania poszczególnych problemów ekonomicznych, prawnych lub organizacyjnych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia mogą być powołane inne jednostki organizacyjne bez prawa do odrębnej osobowości prawnej.

3. Zarząd może powołać Radę Programową będącą organem doradczym i wspierającym Kazimierski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Członkami Rady Programowej mogą być specjaliści z różnych dziedzin nauki i kultury, przedstawiciele organów władzy samorządowej i wybranych instytucji.

§ 29

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów)

2. realizacja celów i programu Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

4. uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności,

5. powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych, określanie zasięgu ich działania i siedziby,

6. podejmowanie uchwał o powołaniu lub odwołaniu członków organów doradczych,

7. prowadzenie spraw członkowskich w tym ewidencji członków Stowarzyszenia,

8. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia,

9. podejmowanie uchwal o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,

10. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,

11. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na spotkania zagraniczne,

12. określanie wysokości składki członkowskiej,

13. składanie Walnemu Zebraniu Członków rocznego sprawozdania ze swej działalności.

§ 30

1. Do zakresu działania Prezesa Stowarzyszenia należy w szczególności:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2) kierowanie pracami Zarządu,

3) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji rocznego sprawozdania z działalności,

4) koordynowanie pracy Stowarzyszenia,

5) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami innych organizacji.

2. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes Stowarzyszenia lub inny członek Zarządu wskazany przez Zarząd.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą co najmniej trzy osoby spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna :

1) przeprowadza raz w roku kontrolę merytoryczną i finansową działalności Stowarzyszenia,

2) składa na Walnym Zebraniu Członków wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,

3) jest uprawniona do opiniowania w przedmiocie wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz jej członkowie mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. Komisja Rewizyjna przedstawia roczne sprawozdanie z działalności Walnemu Zebraniu Członków.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 33

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, dotacje, zapisy, spadki i subwencje,

3) fundusze samorządowe i europejskie,

4) dochody z ofiarności publicznej,

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia winny być przechowywane – za wyjątkiem bieżącego pogotowia kasowego – w banku na rachunku Stowarzyszenia. Skarbnik dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacone w dwóch ratach. Pierwsza rata do końca listopada danego roku, druga rata do 15 marca roku następnego.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 34

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych uprawnione są osoby:

1. Prezes i Wiceprezes łącznie.

2. Prezes z jednym członkiem Zarządu łącznie.

3. Wiceprezes z jednym członkiem Zarządu łącznie.

§ 35

1. Rokiem sprawozdawczym jest rok akademicki trwający od pierwszego października do trzydziestego czerwca następnego roku.

2. Rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 21 ust.4 należy dołączyć projekty stosownych uchwał.

3. Zmiana statutu nie może dotyczyć celu Stowarzyszenia

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

5. Wraz z rozwiązaniem Stowarzyszenia rozwiązaniu ulegają wszystkie jednostki organizacyjne Stowarzyszenia oraz jego organy doradcze.

6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104, z późn. zm.).

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 37

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana wywiera skutki prawne z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Osobowość prawną Stowarzyszenie uzyskuje po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego.